Jak szybko zainstalować popularny zestaw LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)?
najbardziej podstawowy:

sudo apt-get install apache2 php7 mysql-server

zestaw paczek z PHP5 i integracją z MS SQL, lata 2010:

apache2, libapache2-mod-php5, apache2-utils, mysql-server, mcrypt, php5 , php5-cli, php5-curl, php5-fpm, php5-gd, php5-imagick, php5-imap, php5-json, php5-mcrypt, php5-memcache, php5-mysqlnd, php5-sybase, freetds-common, freetds-bin, tdsodbc, odbcinst , unixodbc

lista paczek z PHP7 + Apache + MySQL, rok 2019

dpkg -l | grep 'php\|mysql|apache' | awk '{print $2}'
libapache2-mod-php
libapache2-mod-php7.0
php-cgi
php-cli
php-common
php-curl
php-gd
php-json
php-mbstring
php-mcrypt
php-mysql
php-readline
php7.0-cgi
php7.0-cli
php7.0-common
php7.0-curl
php7.0-gd
php7.0-json
php7.0-mbstring
php7.0-mcrypt
php7.0-mysql
php7.0-opcache
php7.0-readline
php7.0-xml
php7.0-zip

konfiguracja Apache

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

restart Apache

sudo service apache2 force-reload

włączanie modułów Apache

sudo a2enmod rewrite