Więcej niż jeden katalog wyszukiwania:

find /project-a/wp-config/themes/ /project-b/wp-config/themes/ -name blog-posts.php

Wyszukiwanie plików należących do konkretnego użytkownika

find ./ -user www-data

Więcej niż jeden warunek przy wyszukiwaniu plików wg nazwy

spełnione wszystkie warunki (A, AND)

find ./ \( -name "prices" -and -name "*.php" \)

spełniony dowolny z warunków (O, OR)

find ./ \( -name "*.xml" -o -name "*.html" \)

negacja, jak znaleźć pliki nie zawierające danej frazy

find ./ \( -name "*.xml" -and -not -name "config" \)

sposób na znalezienie najnowszej wersji danego pliku

val.class.php używałem w wielu różnych projektach, czasami potrzebowałem go zupdate’ować, jeśli policzyć wszystkie wystąpienia tego pliku na dysku, było ich dość dużo i sam już straciłem rachubę który plik jest najnowszy. Konstrukcja (ls -lt) sortuje pliki według ich daty modyfikacji

mlocate val.class.php | xargs ls -lt --time-style="long-iso"
-rw-rw-r-- 1 damian damian 3924 2019-01-02 10:21 /htdocs/GIT/core/app/val.class.php
-rw-r--r-- 1 damian damian 4283 2017-09-12 10:55 /htdocs/history/sub2/php/app/val.class.php
-rw-r--r-- 1 damian damian 4283 2017-09-12 10:55 /htdocs/www/phpxs.pl/textpattern/php/app/val.class.php
-rw-r--r-- 1 damian damian 3469 2014-11-04 11:20 /htdocs/apps/gcode/php/app/val.class.php
-rw-r--r-- 1 damian damian 3469 2014-11-04 11:20 /htdocs/GIT/apps/gcode/php/app/val.class.php
-rw-r--r-- 1 damian damian 3469 2014-11-04 11:20 /htdocs/history/laptop-old/apps/gcode/php/app/val.class.php

operacje na wyszukiwanych plikach

zmiana praw dostępu:

find wp-content -type d -exec chmod 755 {} \; 

listowanie samych katalogów w których znajdują się pliki

find wp-content/uploads -name "*.php" -exec ls -ld {} \;

usuwanie plików

find wp-content/uploads -name "*.php" -exec rm {} \;

automatyczne dodawanie znalezionych plików do archiwum

find . -type f -name "*.php" | xargs tar cvf myfile.tar

przeszukiwanie archiwów GZIP:

find . -type f -name "*.gz" -exec zgrep 'wp-login.php' {} \;

pokaż linie przed i po wystąpieniu szukanego ciągu znaków

find . -type f -name "*.php" -exec grep -B2 -A2 'eval(' {} \;

więcej przykładów:
http://alvinalexander.com/unix/edu/examples/find.shtml
https://www.tecmint.com/35-practical-examples-of-linux-find-command/
https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-find-file-owner-name/